Skip to main content

Door de website te gebruiken stemt u in met de disclaimer. Het onderstaande is van toepassing:

 1. De inhoud van onze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden van het getoonde. Daarbij aanvaardt hij geen aansprakelijkheid bij schade wegens onvoldoende actualiteit van het getoonde.
 2. Tevens sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.
 3. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is of beslissingen die op basis van die informatie genomen worden. Het gebruik van de informatie is geheel vrijwillig en geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker. Wij willen benadrukken dat u bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op moet nemen met uw arts, specialist of apotheker.
 4. De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie.
 5. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud en of mogelijke onjuistheden op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen of naar gelinkt wordt.
 6. Covidsneltestcentrum.nl behoudt het recht om te stoppen met de community (of delen van de community te verwijderen) en is dan niet verplicht om alle geplaatste content beschikbaar te houden. Covidsneltestcentrum.nll kan niet aansprakelijk gesteld worden doordat geplaatste content niet meer beschikbaar is.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik of delen van de getoonde inhoud of delen daarvan dient schriftelijk aan de eigenaar te worden verzocht.
 8. De eigenaar behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.
 9. Wij houden ons het recht voor de informatie op deze website, inclusief de inhoud van deze disclaimer, zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 10. De door COVID Sneltest Centrum geleverde producten geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.
 11. COVID Sneltest Centrum vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
 12. COVID Sneltest Centrum is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van COVID Sneltest Centrum.
 13. COVID Sneltest Centrum is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 14. De klant is verplicht COVID Sneltest Centrum te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen COVID Sneltest Centrum mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

Voor al uw vragen, opmerkingen en overige communicatie betreffende deze website kunt u via e-mail contact opnemen.